Bijeenkomst Kring van Promovendi, Promoti & Promotores Rechtsgeleerdheid (KpppR) 2012

←Terug naar evenementenoverzicht

Op donderdag 18 oktober 2012 vond de tweede bijeenkomst van promovendi, promoti en promotores van de faculteit Rechtswetenschappen Open Universiteit plaats.

Buitenpromovendi belangrijk voor de OU

Er is veel belangstelling voor wetenschappelijk juridisch onderzoek aan de Open Universiteit. De Open universiteit heeft haar naam als academisch tweede kans onderwijs inmiddels ruim waar gemaakt. De volgende fase is de uitbouw van wetenschappelijk promotieonderzoek. Inmiddels zijn elf juristen gepromoveerd in de rechtswetenschappen aan de OU. Het overgrote deel van deze promovendi waren zogenaamde buitenpromovendi die niet in dienstbetrekking aan de OU zijn verbonden maar van wie het promotieonderzoek deels wordt gefaciliteerd door een andere werkgever of die in hun eigen tijd willen promoveren. Buitenpromovendi passen bij de Open Universiteit.

KpppR

Dit event is een initiatief van de KpppR (Kring van promovendi, promoti en promotores Rechtsgeleerdheid). De organisatie was in handen van OU-postdoc/fellow mr. dr. Ton Lamers.

Thema: Integer en zorgvuldig onderzoek

In het stijlvolle decor van de Fundatie van Renswoude te Utrecht troffen de promovendi, promoti en promotores van rechtswetenschappen elkaar in het begin van de middag. De KpppR had behalve de OU hoogleraren prof. mr. Evert Stamhuis (decaan van de faculteit en hoogleraar strafrecht) en prof. mr. Emile Kolthof (hoogleraar Criminologie) de Tilburgse Hoogleraar prof. mr. Eric Tjong Tjin Tai (hoogleraar privaatrecht) weten te strikken om het inhoudelijke deel van de dag voor hun rekening te nemen. Dit alles rondom het thema van de dag ‘Integer en zorgvuldig onderzoek’. Juristen bedienen zich in hun onderzoek veel minder van empirische bronnen dan andere wetenschapsdisciplines. Doorgaans zijn de Wet (inclusief de totstandkoming daarvan), de jurisprudentie en de doctrine dé bronnen waarop de juridisch onderzoeker zich oriënteert. Dat brengt zekere risico’s met zich in die zin dat de selectie van de bronnen grote zorgvuldigheid vereist en aan bronvermelding hoge eisen worden gesteld. De drie inleiders hielden interessante betogen en lokten onder de veertig aanwezigen levendige discussie uit die tijdens het avondprogramma bepaald niet verstomde.

Na een borrel als besluit van het inhoudelijke deel van de dag gingen allen aan tafel in de bijzonder stijlvolle Regentenzaal van de Fundatie van Renswoude. Tijdens het diner werden ideeën uitgewisseld en de sociale banden aangehaald. Buitenpromovendi passen bij het idee van afstandsonderwijs van de OU. Toch zijn ook de persoonlijke ontmoetingen van promovendi, promoti en promotores van groot belang voor de uitbouw van rechtswetenschappelijk onderzoek aan de Open Universiteit.